Canyoning Gunzesried findet im Ostertaltobel statt.